امنیت حفظ و نگهدرای اطلاعات مشتری

به صورت کلی برای حفظ حریم خصوصی داده ها در سیاست های امنیتی لن باکس به 2 رویکرد می توان اشاره نمود.